Петрофизика

Цифрлау

1. Ескі ұңғыма қорының аналогтық диаграммаларынан геофизикалық ұңғымаларды зерттеу деректерін цифрлау және визуализациялау

2. Шламограммаларды цифрлау, газ каротажын цифрлау, керн сипаттамасын цифрлау, керндік талдауларды цифрлау, керндегі және шламдағы көмірсутектердің ерекшеліктерін цифрлау, карбонатты айырмашылықтардың болуын цифрлау (кальцит, доломит, н.о.), люминесцентті битум талдауы, сыну ерекшеліктерін цифрлау, интерпретациялық планшеттерде визуализациялау үшін кез келген басқа мәтіндік ақпаратты цифрлау

3. бағдарламалық кешендерге одан әрі жүктеу үшін графикалық форматтардан ақпаратты LAS, TXT, XLS форматтарына аудару

Ұңғымалардың геофизикалық зерттеулері үшін сүзу және сыйымдылық қасиеттерінің сандық есептерінің нәтижелерін нормалау және қорларды есептеу бойынша есептерді дайындау үшін керн талдаулармен жұмыс

 • ұңғыма-геофизикалық зерттеулердің тереңдігін сәйкестендіру
 • коллекторлард құрайтын литологиялық айырмашылықтарды ескере отырып, стратиграфиялық бірліктер үшін бөлек Кп, Кгл, Кнг шекаралық мәндерін бағалау
 • саздың минералдық құрамын, фракциялық құрамы және т.б. талдау

Газды каротаж

Анализ кривых газового каротажа проводится с целью оценки состава пластового флюида на этапе бурения скважин или в процессе интерпретации ГИС с целью выделения газонасыщенных коллекторов. В компании RES коллекторы,  газонасыщенные или с высоким газовым фактором, выделяются и оцениваются несколькими способами:

Газ каротажының қисықтарын талдау ұңғымаларды бұрғылау сатысында немесе ұңғымалардың геофизикалық зерттеулерін түсіндіру процесінде газға қаныққан қабаттарды оқшаулау мақсатында қойнауқат флюидтің құрамын бағалау үшін жүзеге асырылады. RES компаниясында газға қаныққан қабаттарда немесе газ коэффициенті жоғары қабаттарда, бірнеше жолмен анықталады және бағаланады:

Кешенді сандық интерпретация (CPI)

 • Тіреу қабаттары бойынаша ҰГЗ қисықтарын нормалау
 • Кесіндінің литологиялық түрін анықтау
 • Коллектор аралықтарын бөлу
 • Кгл, Кп жалпы, Кп эфф қойнауқаттардың сыйымдылық сипаттамаларын сандық бағалау
 • УВ – Кнг сандық құрамы мен қойнауқат флюид түрін бағалау
 • Ашық және бекітілген оқпандарда сынау үшін ұсыныстар беру

Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу мәліметтері бойынша ұңғымааралық корреляция және корреляция көмегімен шешілетін міндеттер

1. Тірек қабаттарын бөлу және әртүрлі ұңғымалардағы олардың тереңдігі мен сыйымдылығын анықтау

2. Зерттелетін лицензиялық ауданда ұңғымадан ұңғымаға қарай стратиграфиялық бірліктердің қалыңдығының өзгеруін қадағалау

3. Өнім қабаттарының қалыңдығының өзгеруін көрнекі түрде көрсету

4. Аймақтық стратиграфиялық өзгергіштікті көрнекі түрде көрсету

5. Блоктар бойынша флюидті контактілерді қадағалау. – ВНК (WOC), ГВК (GWC), ГНК (GOC)

Интервелл корреляциясы IP бағдарламалық пакетінде жүзеге асырылады, сонымен қатар, шөгінді жинау циклділігі мен реттілігі Cyclolog бағдарламалық кешені көмегімен талданады.

ҰГЗ бақылау (PLT)

Өнім қабаттарын пайдалану кезінде байланыстардың барысын талдауға, коллекторлардың шығымды (жұмыс) аралықтарын ерекшелеуге, бағандағы бұзушылықтарды белгілеуге, сонымен қатар бағана сырты кеңістіктігіндегі ауысымдарды қадағалауға мүмкіндік береді

Мұнай және газ қорларын есептеу

 • Ұңғымаларды геофизикалық зерттеулерді жүйелеу, талдау және жалпылау
 • Керн деректерін жүйелеу, талдау және жалпылау
 • Сынақтар мен игеру процестерін жүйелеу, талдау және жалпылау
 • Мұнайға қаныққан қалыңдықтарды бөлу
 • Қойнауқат-коллекторлардың Кгл_гран, Кп_гран, Кнг_гран анықтау
 • Кен орнының барлық ұңғымаларының CPI-дегі бірыңғай тәсіл
 • Блоктарды растау
 • Кп және Кнг орташа өлшенген мәндерді есептеу
 • ГНК, ГВК, ВНК сызбаларын құру
 • Қорларды бағалау
 • МҚК-да есепті өткізуге арналған құжатты әзірлеу
 • МҚК-да есептерді қорғау

Кен орнының барлық ұңғымаларын CPI-дегі бірыңғай тәсілі

Қолданылатын бағдарламалық жасақтама (Software)

 • NeuroLog (USA) – деректерді цифрлау үшін (for digitizing of log data)
 • LogTools (Russia) – ресейлік және шетелдік каротажды интерпретациялау үшін (for CPI of Russian and Foreign log data)
 • Interactive Petrophysics  (Lloyd”s Register Digital Products Limited) – ресейлік және шетелдік каротаждың ҰГЗ интерпретациясы үшін (for CPI of Russian and Foreign log data)