Кен орындарын жобалау және эксплуатациялау

Негізгі бет Қызметтер Кен орындарын жобалау және эксплуатациялау

Қабаттық флюидтердің қасиеттерін зерттеу

 • Бастапқы термобарды талаптарды орнату (қабаттық қысым мен температураның градиенттері).
 • Қабаттық үлгілерді алу шарттарын бағалау, зерттеулердің қамту талаптарын бағалау және зертханалық PVT зерттеулердің сапасын тексеру
 • Флюидтік үлгілерді, «black oil» немесе композициялық үлгіні құру.

Гидродинамикалық зерттеулердің мәліметтерін талдау

 • Интерпретацияға аналитикалық және сандық тұрғысынан қарау
 • Қатынасатын коллектордың қасиеттерін айқындау

Қанықтылық моделдерін құру

 • Бөлініп алынған интервалдар бойынша ағымға қатысты зерттеулер нәтижелерінің және каротаждың интерпретациясының, керн зерттеулерінің негізінде.
 • Әдістер: таужыныстардың анықтау үшін капиллярды қисықтардың топтары, Леверетта J-функциясы, FZI-индекс және т.б.

Гидродинамикалық үлгіге келтіру

 • Қара мұнай (black oil) үлгілері және композициялық моделдеу.
 • Өндіру тарихын бейімдеу және болжамдар жасау.
 • Трассерлік зерттеулер.
 • Күрделі нысандар:
  • Жарықшақталған коллекторлар және жер қойнауқатын сумен ажырату (ГРП) жұмыстарынан кейінгі қабаттар
  • Тұтқырлығы жоғары мұнай
 • Мұнай беруді арттырудың түрлі әдістерін моделдеу:
  • Полимерлі су айдау
  • БАЗ (ПАВ) толтыру
  • Жылумен әсер ету әдістер
  • Сулы-газбен әсер ету әдістер

Игеруді жобалау

 • Өндіру кескіндерін есептеу
 • Қорды бағалау – көмірсутек бергіштік коэффициетін техника-экономикалық тұрғыдан негіздеу(ТЭО КИ), игеруді жобалар, өндірістік эксплуатациялау (ПЭ), тәжірбие өндірістік эксплуатациялау -(ОПЭ), техсұлбалар (серіктестермен бірге)
 • Көмірсутек бергіштік коэффициетін (КИ) және өндірілетін қорларды анықтау

Өндіруді оптимизациялау

 • Ұңғымалар жұмыстарының технологиялық режимдеріне мониторинг жүргізу және оптимизациялау
 • Өндіру жүйесін оптимизациялау және қабат қысымын қолдау (ППД)
 • Өндіру деңгейін ұлғайту (ұстап тұру) жөніндегі кешенді геолого-техникалық іс-шаралар
 • Белгісіздіктерді талдау, қауіп-қатерлерді және мүмкіндіктерді көрсету
 • Ұңғымалардың құрылысын аяқтауды концептуалды тұрғыда жобалау
 • Горзонталды және көп ұңғылы ұңғымаларды орналастыруды жоспарлау, тораптық талдау.